Voorstellen Groen fractie voor Gemeenteraad Horebeke van 27.05.2019

27-05-2019 10:35
1) Afschaffen voorrang van rechts regel aan de Smarre.
voorstel:
De Groen fractie stelt voor om de voorrang van rechts te annuleren op de Smarre als eerste stap naar een globaler, veiliger inrichting van deze straat.
toelichting:
Op kruispunten met voorrang van rechts botsen in België elke dag gemiddeld 42 bestuurders.
In totaal meer dan 15.000 ongevallen in 2017.
Bijna 5 procent van het totale aantal schadegevallen bij de verzekeraars, berekende koepel Assuralia.
We moeten de voorrang van rechts op zo veel mogelijk kruispunten schrappen zegt mobiliteitsclub VAB. “Het is een verouderd principe en het doet meer kwaad dan goed. De regel is zeker voor jongeren moeilijk om te interpreteren. En het is lastig voor wie even verstrooid is, wat door de smartphone helaas vaker gebeurt. Bovendien misbruiken sommige gemeenten het als snelheidsremmer. “
Ook op de Smarre zorgt de regel voor verkeersonveilige situaties.
Heel wat automobilisten op de Smarre passen de regel niet toe. Een chauffeur die uit een van de zijstraten komt en durft de regel toe te passen riskeert een zwaar ongeval.
Een positief effect op de snelheid heeft de voorrang van rechts ook niet.
De frequente snelheidsovertredingen die werden vastgesteld onderschrijven dit. Recente
metingen door de politie tonen aan dat 37% van de gemeten voertuigen te snel rijden.
Omdat de Smarre doorloopt in Oudenaarde en Zwalm stellen we voor om beide gemeentes te betrekken bij deze beslissing.
2) Horebeke, fietsvriendelijk dorp.
voorstel:
De Groen fractie stelt voor om fietsrekken, conform het Vademecum Fietsvoorzieningen, te voorzien op enkele openbare locaties:
Arcadia - gemeentehuis - kerken – openbare pleinen ( Groenstraat)- scholen.
toelichting:
Horebeke heeft een grote aantrekkingskracht op fietsers dankzij de grote wielerwedstrijden, de hellingen en kasseien. Elk voorjaar leren duizenden wielerliefhebbers op die manier ons dorp kennen.
Dankzij de elektrische fiets kan bovendien iedereen de hellingen aan. De fietsknopenroutes worden dan ook druk gebruikt.
Het is de beste publiciteit voor ons dorp en zet Horebeke op een zeer positieve manier op de kaart. Dit effect werkt het hele jaar door op vlak van toerisme en recreatie. Onze lokale middenstand en verblijfstoerisme doen hier hun voordeel mee. Dit zorgt voor extra inkomsten voor de gemeente.
Fietsen is dan ook een troef die we met Horebeke kunnen uitspelen.
Groen stelt voor om Horebeke als fietsvriendelijk dorp op de kaart te zetten.
Dit ligt helemaal in lijn met het mobiliteitsplan waar we volgende operationele doelstellingen vinden:
Voor de zwakke weggebruiker wordt de toegankelijkheid tot voorzieningen vooropgesteld. Waar mogelijk gebeurt dit via alternatieve zachte netwerken. Hierbij gelden volgende doelstellingen:
●● Verhogen van het aantal verplaatsingen met de fiets.
●● Een samenhangend fietsnetwerk waarbij de nog ontbrekende schakels (gevaarlijke trajectdelen) weggewerkt worden.
●● Voorzien van fietsenstallingen en andere fietsinfrastructuur: mogelijkheid de fiets te stallen bij elke openbare functie, dichter bij de toegang dan de autoparkeerplaatsen.
●● Verbeteren van kwaliteit en comfort van fiets- en voetpaden: fietspaden langs de wegen dienen ingericht te worden volgens de normen van het Vademecum Fietsvoorzieningen.
De promotie van de fiets kan het ontwikkelen van een fietscultuur bevorderen.
Die zich kan vertalen in het gebruik van de fiets voor kleine verplaatsingen.
Wat dan weer onze eigen bijdrage is aan de klimaat problematiek, bevorderen van de luchtkwaliteit en veilig verkeer.
Het voorzien van de gepaste basisinfrastructuur is een van de voorwaarden tot succes om het gebruik van de fiets te promoten.
3) Bermbeheer
Voorstel:
De Groen fractie stelt voor dat:
- de gemeente Horebeke haar inwoners op een positieve manier sensibiliseert over het belang van bermen voor bijen, vlinders en andere organismen.
- de gemeente Horebeke het bermbesluit consequent toepast met betrekking tot de maaidata.
Uitzonderingen zijn toegelaten in het kader van de verkeersveiligheid.
toelichting:
Vlaanderen heeft zoveel wegen dat de totale oppervlakte van alle wegbermen samen bijna zo groot is als de totale oppervlakte erkend natuurreservaat. Ecologisch bermbeheer kan bijgevolg sterk bijdragen tot het natuurbehoud en de instandhouding van veel wilde planten en dieren. In woon- en landbouwgebieden is er vaak geen “ongebruikte” plaats meer om wilde planten spontaan te laten groeien en de bijhorende fauna te laten overleven. Bermen vormen voor hen vaak de laatste uitwijkplaats. Bermen kunnen ook een belangrijke rol vervullen als ecologisch knooppunt of als verbindingsgebied tussen aangrenzende groengebieden. Hellende bermen zorgen vaak voor een vrij uniek microklimaat, wat weer kansen geeft aan planten en dieren die ongewoon zijn voor de streek.
Daarnaast is er ook de esthetische waarde: goed beheerde wegbermen hebben een grote variatie in vorm, kleur en structuur en fleuren de omgeving op.
In Horebeke zijn er verschillende kilometers bermen die onder de bevoegdheid van de gemeente vallen. Een gepast beheer biedt dus heel wat kansen op vlak van fauna en flora. Dat begint bij het correct toepassen door het gemeentebestuur van het Bermbesluit.
Al sinds 1984 bestaat het Bermbesluit waarin bepaald staat dat openbare besturen een natuurvriendelijk beheer toe passen op de bermen die eigendom zijn of aan hun beheer worden toevertrouwd en dit uiteraard zonder gebruik van pesticiden of herbiciden. Dit beheer start vanaf
15 juni voor de eerste maaibeurt en vanaf 15 september voor de tweede maaibeurt.
Op een heel aantal locaties nemen inwoners van Horebeke het heft in eigen handen.
Ze maaien het hele jaar door 10 tallen meters van berm mee om het proper te houden.
In het ergste geval worden de bermen systematisch bespoten met herbiciden.
Goed bedoeld maar nefast voor de lokale biodiversiteit en tevens een uitholling van het bermdecreet.
Sensibiliseren van het belang van de bermen kan aan de hand van informatie verspreiding via de gemeentelijke kanalen bv. aan de hand van een artikel in het gemeentelijk infomagazine, website en sociale media.
Dit kan dan weer gekoppeld worden aan een FB wedstrijd naar een foto van een natuurlijkste, bloemenrijke berm in Horebeke waaraan een prijs gekoppeld wordt.
4) Vragen aan het College:
- Het aanbod Energiesnoeiers werd niet opgenomen in Heerlijk Horebeke ondanks de afspraak om dit wel te doen ( mondelinge toezegging op gemeenteraad februari 2019).
- We vernemen dat De Post verhuist naar Boekhandel Tom. Daardoor verhuist een belangrijke service uit de dorpskern. Dit zorgt ervoor dat minder mobiele inwoners een grotere afstand moeten afleggen. Bovendien hebben we met de aankoop van het gebouw Kerkplein 1 de mogelijkheid om diensten als politie, Post etc te centraliseren.
Hoe is deze beslissing tot stand gekomen? Welke initiatieven heeft de gemeente genomen om dit met De Post te bespreken?
- In de notulen van CBS 21.03 lezen we dat er een studie is besteld tot oprichting van nieuw ontmoetingscentrum Arcadia. Graag enige toelichting bij deze beslissing.
Graag toelichting bij de motivatie om deze studie uit laten voeren.
-In de notulen van CBS 21.03 lezen we bij onderhandse gunningen: aankoop kunstwerken: Voor welke doeleinden worden deze aangekocht?
- In de notulen van CBS 04.04 lezen we: veiligheidskosten VV Horebeke worden door de gemeente gedragen. Hoe wordt dit gemotiveerd?
- In de notulen van CBS van 18.04 lezen we: weigering subsidie regeling voor zwaluwnesten op vraag van Natuurpunt.
Wat is de motivatie van deze beslissing?
- In de notulen van CBS 21.03 lezen we : erosiebestrijding:
Raming van kosten knelpuntgebied Kromstraat: 56.052,48 euro
Raming van kosten knelpuntgebied Rokegem: 126.32,21 euro
Graag een toelichting bij de kosten structuur.
(gudc)