Update corona : verdeling persoonlijk beschermingsmateriaal en uitrol verhoogde testcapaciteit

26-03-2020 21:28
De Risk Management Group, op basis van de input van wetenschappers en experten, heeft de volgende prioriteiten voor de verdeling van materiaal en testing beslist. Wij volgen deze aanbevelingen nauwgezet op.
PRIORITEITEN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMATERIAAL
Voor de concrete verdeling van het beschikbare persoonlijke beschermingsmateriaal is een lijst met prioritaire groepen in de zorg uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn bepaald op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experten in de Risk Management Group.
De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:
Zorgverleners van de non-USI COVID eenheden
Zorgverleners van de triagecentra 
Afzondering in geval van vermoeden/bevestiging in collectieve bewoningen / personen die zorgen voor deze verdachte/bevestigde gevallen
Eerstelijns zorgverleners met contact tijdens het verzorgen van vermoeden/bevestigde gevallen:  algemene geneesheren/ thuisverplegers, consultatie/hulpverleners/ Kine/… of elke andere zorgverlener
​Thuisverpleging
​Kinesisten
Vroedvrouwen
Huisartsen
Gezinszorg
Personeel mortuaria en begrafenisondernemers  
Labo : manipulatie van respiratoire of digestieve stalen zonder laminaire stromingkap
VERVOLGENS :
Ambulanciers in non-COVID-19 ziekenwagens
Jeugdhulp.
Alle gemeenschappen.
De lijsten van categoriën van personen zijn dus niet exhaustief. Je moet kijken naar de algemene aanbevelingen van het type ‘personen die aerosolbehandeling uitvoeren of helpen bij de uitvoering ervan’ of ‘van zodra er een contact in het kader van een zorg naar een COVID-19 vermoede/bevestigde patiënt toe’.
!!!Belangrijke informatie over mondmaskers voor burgers!!!
Zoals reeds eerder benadrukt, is het dragen van mondmaskers enkel nuttig voor besmette personen. Het dragen van mondmaskers helpt de verspreiding van het virus te beperken maar beschermt niet tegen het virus.Het dragen van mondmaskers beschermt gezonde personen dus niet tegen een mogelijke besmetting.  
Professionele maskers (ffp2/ffp3)
FFP2 en FFP3-maskers worden gebruikt door zorgverleners, verzorgend en begeleidend personeel dat in nauw contact staat met patiënten die vermoedelijk of zeker besmet zijn met COVID-19. Meer info over het dragen van mondmaskers vindt u hier.
PRIORITEITEN TESTCAPACITEIT
Voor de uitrol van de verhoogde testcapaciteit is een lijst met prioritaire groepen uitgewerkt. Deze prioriteiten zijn eveneens vastgesteld op basis van wetenschappelijk onderbouwde bijdragen van de experten in de Risk Management Group.
De prioriteiten zijn als volgt vastgelegd:
Elke persoon van wie de klinische toestand een hospitalisatie vereist EN van wie de clinicus een vermoeden van COVID-19 heeft.
• Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval die zorg verleent aan personen die tot de risicogroep behoren om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen : of het is ziekenhuisverband (ICU, neonatologie, oncologie, geriatrie, dialyse, hematologie) of in ambulante zorg (personeel van MR/MRS in contact met de bewoners). Het resultaat moet dan binnen de 24u geleverd worden om te vermijden dat een niet besmette persoon te lang verwijderd wordt van de werkplek, indien die lichte symptomen vertoont.
• Elke zorgverlener die zorg verstrekt aan een persoon uit de risicogroep om een zware vorm van de ziekte te ontwikkelen en die respiratoire symptomen vertoont en koorts heeft.
• Elke patiënt opgenomen in het ziekenhuis/geïnterneerd in een gemeenschap en symptomen van respiratoire infectie vertoont. In het geval van een cluster/gegroepeerde gevallen, de eerste gevallen testen (tot maximaal 5 gevallen). Daarna een link leggen tussen de aanwezigheid van de suggestieve symptomen en een contact met een bevestigd geval kan voldoende zijn om de patiënt te beschouwen als een bevestigd geval en de controlemaatregelen toe te passen.
• Iedereen die nieuw binnen komt in een collectieve structuur (bijvoorbeeld : rusthuis, gevangenis, pleeggezin, …), die respiratoire symptomen vertoont om het ogenblik van de registratie.
Indien de capaciteit de komende dagen/weken stijgt,
dan mogen de volgende personen erbij gerekend worden:
• Elke zorgverlener die voldoet aan de definitie van mogelijk geval : teneinde een maximum aantal personen te beschermen die in contact staan met die zorgverleners die een hoger risico lopen om de infectie op te lopen vermits ze niet afgesloten worden.
• de personen die voldoen aan de definitie van mogelijk geval en die zich bevinden in de categorie van personen in de risicogroep 4 zouden prioritair getest moeten worden, vermits ze sneller beademing nodig kunnen hebben.
COMMUNICATIE LEVERINGEN
Over geplande levering en stockbeheer wordt vanaf heden slechts 2x per week breed gecommuniceerd. Vragen op andere tijdstippen worden niet beantwoord.
FOCUS OP DISTRIBUTIE EN VERHOGING TESTCAPACITEIT
Wij begrijpen de bezorgdheid van verschillende direct betrokken groepen en organisaties. Een efficiënte verdeling van het beschikbare persoonlijk beschermingsmateriaal volgens deze vastgelegde prioriteiten wordt gegarandeerd. We blijven materiaal aankopen en de stocks verder aanvullen. Daarbij worden de noden van de zorgsector prioritair behandeld. Zolang deze noden niet vervuld zijn wordt persoonlijk beschermingsmateriaal niet verdeeld in andere sectoren. 
Voorlopig worden geen verdere vragen over deze leveringen, testen en verdelingen beantwoord. Alle inspanningen moeten nu geïnvesteerd worden in het vinden van materiaal en oplossingen voor mensen op het terrein. Het stroomlijnen van de communicatie tussen de verschillende betrokken administraties en organisaties is er om de verspreiding van onvolledige of foutieve informatie te vermijden. 
(W.P.)