Tweede partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lierde - Bericht van openbaar onderzoek

07-06-2019 10:39
Het College van Burgemeester en Schepenen van Lierde brengt ter kennis dat, conform art. 2.1.16 en 2.1.18 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening versie van 22 februari 2017, een openbaar onderzoek zal georganiseerd worden vanaf 7 juni 2019 t.e.m. 5 september 2019 betreffende het door de gemeenteraad van Lierde in zitting van 27 mei 2019 voorlopig vastgesteld ontwerp van de tweede partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan van Lierde.
Het ontwerp zal voor iedereen ter inzage liggen bij de dienst grondgebiedzaken van het gemeentebestuur van Lierde, Nieuwstraat 19 te 9570 Lierde, alle werkdagen van 9 tot 12 uur en op woensdagavond van 18 tot 20 uur. 
Een informatievergadering in de vorm van een infomarkt zal doorgaan op 19 juni 2019 van 18 tot 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Nieuwstraat 19, 9570 Lierde.
De bezwaren en opmerkingen omtrent dit ontwerp van de tweede partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Lierde worden aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p.a. Nieuwstraat 19 te 9570 Lierde, toegezonden bij aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 5 september 2019.
(Gemeente Lierde)