Selectieprocedure voor verkeersveiligheidsconsulent (B1-B2-B3) in contractueel verband

11-10-2018 10:23
Het stadsbestuur organiseert een selectieprocedure voor verkeersveiligheidsconsulent (B1-B2-B3) in voltijds contractueel verband en voor onbepaalde duur.
De afdeling ruimte behandelt alle grondgebonden zaken. De afdeling bestaat uit de diensten stadsontwikkeling, vergunningen & handhaving, ontwerp & opvolging en uitvoering.
De afdeling ruimte heeft tot doel het beleid van de stad m.b.t. duurzame ontwikkeling, urbanisatie, mobiliteit, werken en nutsvoorzieningen te plannen, uit te werken, uit te voeren en op te volgen. Ze is tevens verantwoordelijk voor het onderhoud van de stedelijke infrastructuur en het stedelijk patrimonium.
Daarnaast staat de afdeling ook in voor het verlenen van socio-economische, omgevings-, stedenbouwkundige en milieuvergunningen en de handhaving van stedenbouwkundige- en milieuvoorwaarden.
De afdeling streeft ernaar om de woon-, leef en werkomgeving in de Stad Geraardsbergen te bewaren en waar mogelijk te verbeteren.
Kandidaten zijn in het bezit van een bachelordiploma.
Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure mits het voorleggen van:
- een studiebewijs en
- een verklaring van deelname aan de eindexamens binnen een termijn van maximum 5 maanden.
Uiterlijk op datum van de aanstelling leveren zij het bewijs dat zij aan de diplomavereiste voldoen.
Kandidaten die:
beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid, of beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij/zij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkende instelling voor beroepsopleiding, of voldoen aan de vereiste inzake relevante beroepservaring en slagen voor een niveau- of capaciteitstest uitgevoerd door een extern selectiebureau, zullen eveneens worden toegelaten tot de selectieprocedure.
Op basis van de selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd.
Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2461 euro.
De kandidaturen moeten, vergezeld van een CV, een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maanden) en een kopie van het bachelordiploma, ten laatste op 03 november 2018, per aangetekende post worden verzonden naar het college van burgemeester en schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.
Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, tel. 054 43 56 14,carine.polfliet@geraardsbergen.be, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be
Ons bestuur rekruteert op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.
(Stad Geraardsbergen)