Prioriteitenlijst van het Oosterzeelse beleidsprogramma

21-06-2019 10:09
1. Veilig Oosterzele
a. Verkeersveiligheid schoolomgevingen verhogen, waar nodig in overleg met de Vlaamse overheid.
b. Moeilijke punten (verkeersveiligheid) prioritair aanpakken.
c. Camerabeleid verder uitrollen en uitbreiden t.a.v. inbraakpreventie en beleid tegen fietsdiefstallen i.s.m. politiezone.
2. Efficiënt Oosterzele
a. Nieuwe toegankelijke website waar inwoners op een snelle manier de nodige en juiste info kunnen bekomen. Nieuwe website wordt tijdig geüpdatet.
b. Digitalisering. Hangt samen met nieuwe website. Alle documenten die gedigitaliseerd kunnen worden, moeten ook digitaal beschikbaar zijn voor de burger.
c. Nieuw gemeentehuis met performante dienstverlening voor de burger. Hierbij worden alle diensten samengebracht op één site met concrete uitwerking van front- en backofficesysteem waardoor de burger snel en goed en klantvriendelijk geholpen wordt.
3. Ondernemend Oosterzele
a. Ondernemersloket waar documenten en formulieren online ter beschikking worden gesteld. Starters krijgen mogelijkheid tot extra ondersteuning.
b. Lokale economie stimuleren: korte-keten opwaarderen via markt en infozine. Daarbij aansluitend samenwerkingsverband oprichten met lokale zelfstandigen en buurtwinkels met nodige onderlinge participatie.
c. Nieuwe ambachtelijke zone, site N42, duurzaam en ingebed met respect voor omgeving o.a. door plaatsen groenscherm en goed bereikbaar maken met veilige afgedwongen fietsverbindingen.
4. Leefbaar Oosterzele
a. Binnen het jaar concrete invulling geven aan het klimaat -en duurzaamheidsbeleid. Haalbaar en betaalbaar, op maat van en realiseerbaar voor Oosterzele.
b. We streven naar een verdere reductie van de afvalberg door het principe de vervuiler betaald te behouden.
c. Zwerfvuil: We gaan voor propere straten door een kordate aanpak van straffen en belonen en installeren mobiele applicatie om sluikstorten te melden.
5. Landelijk Oosterzele
a. Uitwerken van nodige regelgeving om tot leefbare dorpskernen te komen. Opmaak
algemeen performant bouwreglement waarbij we open ruimten maximaal
beschermen met respect voor authenticiteit en gemeentelijk erfgoed. Bij streven
naar een landelijk Oosterzele zien we zowel landbouw én natuurbeheer als partner.
b. Waar zinvol stukken weg teruggeven aan landelijk Oosterzele in vorm van veilige
fiets -en lanbouwwegen.
c. Binnen het jaar concrete invulling geven aan nieuwe bevoegdheid Dierenwelzijn.
6. Sociaal Oosterzele
a. Jeugd. Naast georganiseerde jeugdverenigingen ook niet-georganiseerde jeugd een
stem geven in het gemeentelijke gebeuren.
Ouderenbeleid: ouderen meer betrekken en actief houden om ook eenzaamheid
tegen te gaan. Gemeente ondersteunt waar nodig.
b. Verenigingsleven verder ondersteunen, met extra aandacht voor mensen met een
beperking en kansarmen.
c. Woonbeleid: Oosterzele tekent in op het voorstel van SOLVA om intergemeentelijk
samen te werken op het vlak van woon- en energiebeleid. Vlaanderen voorziet
hiervoor subsidies zodat dit voor Oosterzele financieel haalbaar blijft.
7. Sportief Oosterzele
a. Hartveilig sporten. Ter preventie opleiding voor alle leden van sportclubs faciliteren
i.s.m. cardiologische liga en Rode Kruis.
b. Fiets-, loop- en wandelroutes concretiseren en upgraden, extra themaroutes creëren
en vanuit toeristisch oogpunt uitspelen.
c. Sportbeleidsplan ontwikkelen waarbij we inzetten op verdere samenwerking
sportclubs.
8. Participerend Oosterzele
a. Adviesraden actief betrekken in gemeentelijk bestuur.
b. Bij de start van grote projecten zetten we in op participatie- en
informatiemomenten.
c. Grote beleidsbeslissingen toelichten op niveau van wijken en deelgemeenten.
(gudc)