Ontruimen delen kerkhof Vlierzele

28-11-2018 22:17
De gemeenteraad ging op 25 oktober 2018 akkoord om voor de vervallen niet-concessies (verloop van 10 jaar grafrust) op het kerkhof van Vlierzele over te gaan tot de noodzakelijke collectieve ruimingen met ontgraving van de stoffelijke resten en herbegraven in een daartoe voorziene knekelput. De asresten van het columbarium of urnenveld worden uitgestrooid op de strooiweide.

De graven oud-strijders blijven het voorwerp uitmaken van een speciale regeling conform het gemeentelijk reglement op de begraafplaatsen en maken geen voorwerp uit van de intentie tot ontruiming. Elke nabestaande van een oud-strijder krijgt evenwel de mogelijkheid om mee in te stappen in de uitnodiging tot opheffen van het graf om plaats vrij te maken.

Wie alsnog voor het graf van de overledene(n) met vervallen grafrust, een concessie wil nemen, kan dit retroactief doen conform de voorwaarden (tarieven en termijnen) van het gemeentelijk reglement op de grafconcessies.

Wat met de bestaande graftekens en ornamenten?
De nabestaanden of belanghebbenden beschikken, wanneer zij akkoord gaan (impliciet door geen berichtgeving voor 1 november 2019 of expliciet door een seintje aan de gemeente) om het graf te ontruimen over een periode van 1 jaar (van 1 november 2018 tot 1 november 2019) om de voorwerpen (foto’s, bloemstukken …) op het betrokken grafornament van de overledene, hetzij het volledige grafornament, weg te nemen. Het volledige grafornament kan maar worden weggenomen na een seintje aan de gemeente en op eigen last en risico.
Na 1 november 2019 worden de overgebleven graftekens en toebehoren eigendom van de gemeente en door haar ambtshalve verwijderd.
Het ruimen van de grafornamenten ten laste van de gemeente gebeurt door een door de gemeente aangestelde en gespecialiseerde aannemer. Deze aannemer verwijdert de grafstukken en voert deze af naar een breekcentrale. De put wordt afdoende afgedekt met volwaardige en voldoende grond conform milieu-hygiënische vereisten.

Gedenkteken 
Er zal een gedenkteken worden voorzien voor de ontruimde graven, zodat de nabestaanden een plek hebben om hun overledenen te gedenken. Voor elke overledene waarvan het grafornament mag verwijderd worden en waarvoor een nabestaande de vraag stelt, zal een gedenkplaatje gemaakt worden (kostprijs 20 euro – gratis voor de oud-strijders). 

Informatie en kennisgeving
• Wie een concessie wil nemen zodat het graf mag blijven, laat dit uiterlijk voor 1 november 2019 weten aan de gemeente.
• Wie ingaat op de uitnodiging tot ontruiming en de grafzerk wil verwijderen op eigen last, doet dit uiterlijk voor 1 november 2019 en geeft aan de gemeente de datum door wanneer de zerk wordt opgehaald, zodat iemand van de gemeente daarbij kan aanwezig zijn (toezicht).
• Wie ingaat op de uitnodiging tot ontruiming en een naamplaatje van de overledene wenst om te voorzien op het gedenkteken, geeft dit door aan de gemeente uiterlijk voor 1 november 2019.

Voor alle info of vragen: gemeentelijke dienst begraafplaatsen T 053 60 72 21, burgerlijkestand@sint-lievens-houtem.be.
(gudc)