Leefbaarheid huidige bewoners N42 en Ankerwijk van primordiaal belang

13-12-2018 21:06
Op de gemeenteraad van donderdag 13 december wordt de projectnota rond de ombouw van de gewestweg N42 ter goedkeuring voorgelegd. Dit is een volgende stap in het proces om de N42 her in te richten als primaire weg met 2 x2 rijstroken.
Leefbaarheid huidige bewoners N42 en Ankerwijk van primordiaal belang
Na de infomarkt en gesprekken met directe betrokkenen en overleg met verenigingen en wijkcomités is vastgesteld dat de bouw van een nieuwe weg achter de huizen aan de oostzijde van de huidige N42 geen draagvlak had. Ook in Balegem waar het verkeer van en naar de steengroeve Balegro via bestaande gemeentelijke wegen moest verlopen stuitten we op problemen. 
Op vraag van het gemeentebestuur werd het hele traject opnieuw onder de loepe genomen en werd gekeken op welke manier we aan de opmerkingen en verzuchtingen van de betrokken partijen konden voldoen. Door de vele contacten met rechtstreeks betrokken en buurtcomités en afgevaardigden kwam al snel het besluit dat we moesten afstappen van het idee van een bypass-verbinding die de akkers en weiden aan de oostzijde insneed.
In overleg met AWV werd beslist om te kiezen voor het traject waarbij de nieuwe N42 parallel aanleunt bij het huidige tracé van de N42. De huidige N42 wordt een ventweg voor lokaal verkeer. Ter hoogte van het knooppunt met de Gijzenzelestraat wordt de N42 verdiept aangelegd, gelijkgronds verkeer op de lokale wegen wordt geregeld door middel van een rond punt. De kruispunten met de Reigerstraat en Houtemstraat blijven bestaan, het kruispunt aan Yshoute wordt beveiligd door het plaatsen van verkeerslichten. De huidige regeling met verkeerslichten ter hoogte van ‘t Parksken verdwijnt, er is geen toegang niet meer mogelijk van en naar de N42 op dit punt. Ook de toegang en wegrijden van Balegro werd aangepast ten voordele van de bewoners en de leefbaarheid.
Onder impuls van het gemeentebestuur zijn door de Vlaamse overheid toegevingen gedaan die de leefbaarheid en veiligheid op de omliggende wegenis moet verzekeren en verhogen. Opvallend hierin is een dubbelrichtingsfietspad van de Jonasweg in Zottegem die aansluiting geeft aan de huidige KMO-zone, de Lange Ambachtstraat. Vanaf hier zorgt AWV bijkomend voor de aanleg van een fietspad langs de N465a, Geraardsbergsesteenweg, tussen de kruispunten met Houtemstraat en Meerstraat. De bedoeling is om dit fietspad in een latere fase door te trekken tot aan de gemeentegrens met Melle.
In het zuiden wordt ter hoogte van de Leenstraat een fietstunnel aangelegd die zorgt voor oversteekbaarheid voor voetgangers en fietsers, in het noorden wordt de veilige oversteek voor deze verkeersdeelnemer gegarandeerd door de aanleg van een fietsersbrug over het rond punt ter hoogte van de Gijzenzelestraat.
Door de keuze voor het nieuwe traject worden geen landbouwgronden ingenomen en schuift de toekomstige N42 niet op richting Ankerwijk. Dit is een voorbeeld van goed bestuur en inspraak, gezien het bestuur de conclusies na de ruime bevraging van bewoners tijdens de infomarkt tot de zijne heeft genomen en AWV hiervan heeft overtuigd om hieraan tegemoet te komen.
Volgende stappen in  het proces: Startnota/Projectnota is toegelicht op GBC. Het plan met contouren van het RUP, toelichtingsnota e.d. zijn ingediend met als volgende stap de plenaire vergadering van 24/12.
De ombouw van de N42 tot primaire weg wordt besproken in deze plenaire vergadering en dit in de facetten van o.a. RUP en plan-MER.
In 2019 volgt het verdere proces van het RUP. Afhankelijk van voortgang procedure RUP is het de intentie om vervolgens de onteigeningsprocedure op te starten (aanvatting opmaak onteigeningsbesluit). Naar communicatie toe zal, afgestemd met het openbaar onderzoek in kader van het GRUP, tevens een infomoment ingelast worden en dit normaliter in de loop van het voorjaar van 2019.
Hier zullen de bewoners het ontwerp in detail kunnen bekijken en opmerkingen hierop kunnen formuleren en overmaken.
Ook is er in de procedure van het GRUP een openbaar onderzoek gepland.
(gudc)