Indienen bezwaar tegen omgevingsvergunning bvba Balegro

22-05-2020 10:25

 

Op de dagorde van de gemeenteraad van 28 mei 2020 staat het agendapunt rond het indienen van bezwaar tegen omgevingsvergunning bvba Balegro. De omgevingsvergunningsaanvraag betreft een stortplaats categorie 1 met opvulling van cementgebonden asbest.

Het college van burgemeester en schepenen onderschrijft het opgenomen bezwaarschrift van de actiegroep ‘Geen asbest in ons nest’ en maakt het zich eigen.

 

Bezwaarschrift actiegroep ‘Geen asbest in ons nest’:

 • ‘Het storten van cementgebonden asbest brengt de gezondheid van omwonenden in gevaar. Er zijn immers onvoldoende garanties dat er zich bij de berging van asbestcement geen vrije asbestvezels in de omgeving zullen verspreiden en dit door:
 • Het onzorgvuldig stapelen van de asbestcement bij afbraak;
 • het breken van het asbestcement tijdens het transport;
 • het scheuren van de bigbags bij het bergen;
 • het ontbreken van een permanente beneveling van de stortplaats;
 • het aandrukken van de bigbags om voldoende dichtheid te bekomen in de deponie waardoor deze scheuren en er vezels vrijkomen.
 1. Er is voldoende restcapaciteit op de bestaande categorie 1 stortplaatsen (= stortplaats voor gevaarlijke afvalstoffen) voor het bergen van asbestcement. Bovendien zijn de veiligheidsmaatregelen op de echte categorie 1 stortplaatsen veel strenger en zijn deze hiervoor beter uitgerust.
 2. Er is geen natuurlijke geologische barrière aanwezig. De voorgestelde, aan te voeren kleilaag is onvoldoende om de waterondoorlaatbaarheid van de stortplaats te garanderen. Hierdoor dreigen asbestvezels in het grondwater en in de waterlopen terecht te komen.
 3. Het opslaan van asbestcement is slechts een tijdelijke oplossing. Er bestaan vandaag reeds verschillende duurzame verwerkingsmethoden voor asbest.
 4. Het feit dat de volledige cyclus van afbraak tot afvalverwerking in handen is van één en dezelfde firma geeft geen garanties op een degelijke, interne controle, integendeel. Dat het hier zeer gevaarlijk afval betreft, is dan ook onverantwoord en angstaanjagend.
 5. De extra transporten van klei (afdeklaag) en cementgebonden asbest in bigbags geven extra verkeershinder op de nu al drukke N42.
 6. De komst van een asbeststort betekent een minwaarde voor de hele regio, zowel op toeristisch als op maatschappelijk gebied. Een asbeststort hoort niet thuis in een landelijke omgeving die veelal voor recreatie gebruikt wordt en al zeker niet zo dicht bij bewoning.
 7. De westenwind blaast het stof, afkomstig van de groeve, rechtstreeks naar Sint-Lievens-Houtem. Het feit dat dit stof in de toekomst ook asbestdeeltjes zou bevatten, is ontoelaatbaar.’

Het college van burgemeester stelt voor om volgende opmerkingen aan het bezwaarschrift toe te voegen:

‘In het dossier zijn weinig voorzorgsmaatregelen opgenomen:

 • Er is onduidelijkheid over welk materiaal (bentoniet?) er als slecht doorlatende / ondoordringbare laag op de bodem en de wanden van de stortzone voor asbest zal gebruikt worden. Bovendien wordt na volstorten boven op de stortzone een laag teelaarde (dikte 1 m) met daarboven een drainerende laag (0,5 m) voorzien. Het regenwater dat in de stortzone sijpelt, zal worden opgevangen, opgepompt en gebruikt als sproeiwater, dit water kan eventueel asbestdeeltjes bevatten.
 • Machines die gebruikt worden ter hoogte van de stortzone voor asbest, werken niet in overdruk (veiligheid personeel).
 • Asbest zal aangevoerd en gestort worden in dubbele bigbags, er wordt niet aangegeven dat de vrachtwagens die het asbest vervoeren zullen afgedekt zijn.
 • Slechts sporadische (jaarlijks) zekerheidsmonitoring over de stofemissies in de lucht, te meten in alle richtingen.

De aan- en afvoer routes van, naar en op de site zijn niet in het aanvraagdossier opgenomen, er wordt voor wat het transport betreft verwezen naar de gewestelijke en gemeentelijke overheid.

Het is niet duidelijk in het aanvraagdossier tot welke diepte er asbest zal worden gestort, ook geen duidelijkheid of de stortzone voor asbest tot onder de grondwatertafel zal worden uitgegraven, over hoeveel m³ grondverzet dit zal genereren en of de uitgegraven bodem ter plaatse zal worden gehouden of afgevoerd.’

De gemeenteraad van 28 mei zal dit standpunt bespreken en mogelijke aanvullingen formuleren om zo tot een officieel standpunt van de gemeente te komen, dat zal overgemaakt worden aan de vergunningverlenende instantie, in dit geval Omgevingsloket Vlaanderen.

(gudc)