Gemeenteraad Zottegem 20 januari 2020

10-01-2020 20:58

De Voorzitter van de Gemeenteraad verzoekt u de vergadering van de Gemeenteraad, in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont, Kasteel van Egmont 1, te willen bijwonen op
maandag 20 januari 2020 om 20.30 uur.

AGENDA

Goedkeuren verslag van de vorige vergadering.

Openbare vergadering

Cultuur

1.        CC Zoetegem. Cultuurraad. Goedkeuren vernieuwde statuten en samenstelling.

Intercommunale verenigingen

2.        Leerpunt. Aanduiden gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergadering van Leerpunt.

Retributies

3.        Fluvius - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor 2020 Goedkeuring.

Aanleggen van voetpaden (vroeger - aanleggen van wegen en voetpaden)

4.        Infrastructuur. Aanleg voetpaden 2020. Werken uit te voeren in eigen beheer.

Verkoop. Vervreemding

5.        Verkoop van pastorie met aanpalende tuin gelegen Erwetegemstraat 68. Aanvraag desaffectatie van het presbyterium.

Mandatarissen

6.        Deontologische code voor mandatarissen.

Kleuter- en lager onderwijs

7.        Opzegging van het huidige beleidscontract CLB.

Wegen

8.        Infrastructuur. Herstel van betonvakken. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming.

Tijdelijke maatregelen getroffen door de gemeente (bv. wedstrijden, stoeten, straten 'kinderen toegelaten' (bestemd om te spelen), autoloze zondag)

9.        Ronde van Vlaanderen Cyclo - zaterdag 4 april 2020. Convenant en overeenkomst interlokale vereniging.

10.      Politieverordening. Invoeren politieverordening tijdens de Ronde van Vlaanderen op zondag 5 april 2020.

11.      Feestelijkheden. Invoeren tijdelijke politieverordening op de tijdens d driekoningen- en carnavalsperiode voor gemaskerde en verkleden personen. Bekrachtigen collegebesluit van 6 januari 2020.

Lokaal overleg kinderopvang

12.      Lokaal Overleg Kinderopvang Zottegem (LOK). Statuten en samenstelling

Exploitatie van taxis

13.      Reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg.

Fietspaden

14.      Infrabel. Vernieuwen onderbrugging en realiseren fietstunnel. Goedkeuring vorderingsstaat 8.

 

(gudc)