CORONA-ondersteuningsmaatregelen voorgesteld door het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem

17-04-2020 20:46

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem stelt een aantal Corona-maatregelen voor ter ondersteuning van de burgers en ondernemers in de gemeente.

 

Wat kunnen en moeten we als gemeentebestuur doen om op plaatselijk vlak de gevolgen van deze crisis voor iedereen draaglijk te maken

 • De voornaamste bekommernis van de gemeente moet zijn om steun te verlenen aan alle burgers van onze gemeente tijdens en na de crisis, en dan natuurlijk in de eerste plaats aan hen die het moeilijk hebben. Het heeft geen zin nu allerlei beloften te doen voor maatregelen die hun doel voorbij schieten en middelen te herbestemmen waardoor er geen middelen zijn om de mensen, bedrijven en verenigingen die het écht nodig hebben in de kou te laten staan. Laat ons duidelijk zijn: voor iedereen die het (financieel) moeilijk heeft, staan onze diensten steeds klaar en zullen we onze middelen aanwenden om deze burgers te helpen. De gemeente stelt daarvoor de noodzakelijke middelen ter beschikking aan het OCMW. Dit is overigens een wettelijke verplichting. We vragen dus nadrukkelijk aan gezinnen en burgers om financiële problemen niet te laten opstapelen en zich nu reeds te wenden naar het sociaal huis (OCMW), ook als u nog niet geniet van enige ondersteuning.

Wat zal de gemeente doen voor onze inwoners en de lokale handelaars (die hun zaak al dan niet moeten sluiten) en daardoor onmiddellijk alle inkomsten verliezen en toch hun vaste kosten moeten verder betalen?

 • In eerste instantie wil de gemeente alle zelfstandigen en handelaars helpen om beroep te doen op de steunmaatregelen die door de federale overheid en de Vlaamse overheid worden voorzien om deze crisis te overleven. Handelaars die in deze maatregelen het bos door de bomen niet meer zien, kunnen de gemeentelijke dienst Lokale Economie (T 053 60 72 61 – lokale.economie@sint-lievens-houtem.be) aanspreken om hen te begeleiden.
 • Specifiek stellen we reeds volgende maatregelen voor om al onze inwoners, de plaatselijke handelaars en de marktkramers van onze wekelijkse zaterdagmarkt te ondersteunen:
  • Kohierbelastingen (gezins- en bedrijfsbelastingen, reclamedrukwerk, leegstand) worden niet verstuurd in juni zoals voorzien maar worden zo lang mogelijk uitgesteld en worden pas verstuurd in 2021.
  • De terrasbelasting wordt in 2020 niet aangerekend.
  • Het standplaatsgeld voor de marktkramers is voor dit jaar aangerekend maar voor de aanrekening van volgend jaar zal een korting gegeven worden a rato van het aantal maanden dat er dit jaar geen markt kan plaatsvinden.
  • Na de crisis zal er een ondernemersmagazine uitgegeven worden voor alle Houtemse handelaars die gesloten of in hun activiteiten beperkt zijn geweest tijdens de crisis, waarin ze gratis publicatie kunnen voeren en waarin elke handelaar evenveel ruimte krijgt. Indien mogelijk zal daaraan een grote actie gekoppeld worden in het concept van ‘Houtem Onderneemt’. We verwachten daartoe inspirerende voorstellen van de handelaars zelf. Mogelijks biedt de periode rond de Septemberkermis of de Winterjaarmarkt daartoe een geschikt moment.
 • Daarnaast blijven we verder inzetten op goede informatie: om iedereen goed te informeren, heeft de gemeente een link gezet op de gemeentelijke website met alle antwoorden op de belangrijkste vragen. Dat wordt dagelijks geüpdatet. Naast een FAQ-lijst is er een link naar het vrijwilligersplatform, het gratis noodnummer, de lijst met de Take aways om de lokale economie te ondersteunen …

Wat doet de gemeente specifiek voor kwetsbare mensen en groepen?

 • Aangezien door de opgelegde maatregelen de voedselbedeling niet kon plaatsvinden, heeft het bijzonder comité van de sociale dienst in het OCMW beslist om de burgers die in aanmerking komen voor de voedselbedeling, een aankoopbon te geven bij een plaatselijke supermarkt.
 • Het gemeentebestuur heeft het initiatief genomen om de 75+ers in onze gemeente telefonisch te contacteren. Dit om te bevragen of er bepaalde behoeften zijn (boodschappen doen, wandelen met huisdieren …) waaraan de gemeente en/of de vrijwilligers kunnen voldoen. Indien deze senioren hulp nodig hebben, worden ze gekoppeld aan een burger die zich als vrijwilliger heeft opgegeven om hulp te bieden.
 • De kwetsbare gezinnen kunnen via het OCMW beroep doen op het Wi-Free systeem. Zo kunnen zij in deze uitzonderlijke periode gebruik maken van de online leerplatformen, maar ook gezinnen zonder schoolkinderen kunnen op de hoogte blijven van alle recente informatie m.b.t. COVID-19 en de steunmaatregelen.

Wat doet de gemeente voor mensen die tijdelijk in financiële moeilijkheden komen?

 • Er wordt een principieel recht toegekend aan schuldenaars om een afbetalingsplan te bekomen voor het (aanslag)jaar 2020 (en eventueel 2019), met een gespreide aflossing over de jaren 2020 en 2021. In dit kader worden geen nalatigheidsinteresten en administratieve kosten aangerekend.
 • De gemeente betaalt aannemers, leveranciers en dienstverleners binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur en zet maximaal in op onmiddellijke betaling. 
(gudc)