College Oosterzele legt interne werkverdeling vast

01-02-2019 11:44
In zitting van 29 januari 2019 legde het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheidsverdeling vast.
Gemeente Oosterzele wil deze legislatuur expliciet en voortdurend inzetten op de nieuwe bevoegdheid ‘klimaat’. Burgemeester Johan Van Durme en schepen Christ Meuleman zullen – binnen het college beiden met een pak kilometers op de teller - deze kar trekken.
Burgemeester Johan Van Durme: “Verder bouwend op wat we al realiseerden, willen we samen met de voltallige gemeenteraad werk maken van een klimaatplan op maat van iedereen: van inwoners, scholen, bedrijven, onze eigen gebouwen en mensen, … We zullen er de nadruk op leggen dat we blijvend ons gedrag onder de loep moeten nemen en aanpassen. Het is enkel door goed samen te werken dat wat ook iets kunnen betekenen en bereiken. Daarnaast vind ik ook ‘veiligheid’ heel belangrijk: een goede samenwerking met de politie; inzetten van camera’s ter bestrijding van vandalisme op begraafplaatsen, zwerfvuil en fietsdiefstallen.”
Schepen Christ Meuleman: “We besteden op dit moment al veel aandacht aan bv. het uitbreiden van ons energievriendelijk wagenpark, duurzame verplaatsingen door in te zetten op goede fietsverbindingen, (energie)zuinige LED-verlichting, … Het luikje ‘klimaat’ zat eigenlijk al verweven in een reeks van onze taken maar door er een aparte bevoegdheid van te maken, willen we het belang ervan benadrukken. ‘Iedereen op de fiets’ blijft mijn slogan voor de komen jaren. Mijn levenswerk - de fietssnelweg tussen Gent en Zottegem - realiseren blijft een prioriteit waarin ik  veel tijd en energie blijf stoppen. Investeren in onderhoud voor een propere gemeente is ook één van onze belangrijke doelstellingen.”
VAN DURME Johan- burgemeester
Algemeen beleid , veiligheid, politie, duurzaamheid - klimaat – afval - en milieubeleid ,onderwijs, kerkfabrieken
COTTENIE Orville – 1ste schepen
Burgerzaken, toerisme, erfgoed (onroerend en roerend), ontwikkelingssamenwerking, lokale economie, jumelages, dierenwelzijn
Schepen Orville Cottenie: “Vanuit mijn beroep als ondernemer wil ik zo veel mogelijk mensen ertoe aanzetten om in eigen streek te winkelen. Tijdens mijn huisbezoeken kreeg ik van inwoners van de kleinere deelgemeenten heel vaak de vraag om het ‘winkelen binnen de gemeente’ te organiseren; . Mijn streefdoel is ook om alle ondernemers te proberen verenigen en hen te betrekken bij het beleid rond lokale economie.
Op het vlak van toerisme en jumelage kijk ik ernaar uit om de contacten met Oberkirch opnieuw te laten bloeien en wie weet: misschien nog wel met een andere gemeente te verbroederen. Oosterzele heeft veel toeristische troeven; die gaan we uitspelen!
Een nieuwe bevoegdheid binnen het college is ‘dierenwelzijn’; vanuit mijn partij ligt hierover een concreet plan voor Oosterzele klaar. Denk maar aan een beleid rond zwerfkatten, regelgeving rond vuurwerk, het chippen van huisdieren, stickers i.k.v brandveiligheid, … “
MEULEMAN Christ - schepen
Openbare werken, groen, kerkhoven, mobiliteit , patrimonium, klimaatbeleid
VERDONCK Marleen - schepen
Cultuur, AGB, personeel, senioren, financiën en deeltijds kunstonderwijs.
Schepen Marleen neemt haar bevoegdheden op tot 31 december 2021; vanaf 1 januari 2022 vervangt Pieterjan Keymeulen haar.
Schepen Marleen Verdonck: “Als een goede huisvader/huismoeder duurzaam omspringen met de middelen die we krijgen; dat is voor mij het uitgangspunt.  Uiteindelijk komen onze financiële middelen van onze bevolking. Als bestuur willen we er dan ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze ook naar hen terugvloeien: via een dienstverlening op maat voor de materies waarvoor we als Gemeente bevoegd zijn; o.a. een dynamisch en flexibel personeelsbeleid, een ruim cultuuraanbod, via plaatselijke ruime zorg voor onze senioren.”
DE TURCK Els - voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD), schepen
Ruimtelijke Ordening, omgevingsvergunning (vroeger: stedenbouwkundige en milieuvergunning), sociale zaken, land- en tuinbouw, huisvesting
Schepen Els De Turck: “Samen met het bestuur heb ik de ambitieuze doelstelling om ervoor te willen zorgen dat iedere Oosterzelenaar in het mooie, landelijke Oosterzele kan blijven wonen en daarbij ook nog een aanbod voor de komende generatie(s) te voorzien. Anderzijds is het ook ons streefdoel om Oosterzele effectief zo landelijk te houden.
Graag wil ik ook de inwoners dichter bij onze land- en tuinbouwers brengen zodat ze weten wat het allemaal inhoudt. Op het vlak van sociale zaken zullen we onze dienstverlening verder zetten en er bv. voor zorgen dat senioren langer thuis kunnen blijven. Vergeet ook de sociale huisvesting niet: we zullen – samen met onze partners – blijven inzetten op betaalbaar wonen in Oosterzele; denk maar aan de realisatie van site Groot Bewijk. “
DE WILDE Elsy – schepen (neemt haar bevoegdheden waar vanaf 1 maart a.s.)
Sport, feestelijkheden, communicatie, ICT, jeugd, speelpleinwerking, kinderopvang
Schepen Elsy De Wilde: “Komende legislatuur wil ik me graag inzetten om nog meer communicatie en inspraak naar de inwoners te brengen. Daarnaast is het ook belangrijk om iedereen – particuliere inwoners, verenigingen, … - inspraak te bieden in het gevoerde beleid.
We zullen ook regelmatig gaan luisteren naar de wensen en verzuchtingen van ons verenigingsleven.”
(gudc)