Antwoorden op vragen gemeenteraad Oosterzele

03-04-2019 21:05
a)      Wat is de uitkomst van het plenair overleg? Wat werd beslist?
b)     Welke timing staat momenteel voorop?
c)      Heeft het bestuur de vraag naar inspraak aan bod gebracht op het plenair overleg? Hoe?
d)     Op welke manier wordt het bestuur (raadsleden), maar nog belangrijker de inwoners betrokken in het verder traject?
e)     Is het gemeentebestuur bereid om de informatierol op te nemen, wanneer Vlaanderen in gebreke zou blijven?
a)       De plenaire vergadering wordt georganiseerd door Ruimte Vlaanderen en wordt geadviseerd door verschillende instanties. In dit dossier zijn dit o.a. de omliggende buurgemeenten die impact kunnen ondervinden van de hervorming van de N42, Agentschap Natuur en Bos, Landbouw en Visserij, …
De plenaire vergadering ondersteunt globaal de planopties in het voorontwerp waarvoor de contouren zijn vastgelegd.
b)     Na de voorlopige aanvaarding door de Vlaamse regering wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het onderzoek start binnen de 30 dagen na voorlopige vaststelling en zal 60 dagen duren. Tijdens dit inspraakmoment kunnen opmerkingen en bezwaren worden geponeerd binnen de ruimtelijke grenzen (contouren) die zijn vastgelegd in het GRUP. De ingediende bezwaren worden behandeld in een ‘Vlaamse Gecoro’, deze geeft op zijn beurt advies aan de goedkeurende instantie, zijnde de Vlaamse regering die het GRUP definitief moet aanvaarden.
Op mobiliteitsvlak wordt een intergemeentelijke begeleidingscommissie georganiseerd ter bespreking van de finale projectnota. We hebben het studiebureau gevraagd ons tijdig op voorhand de nodige documenten te bezorgen zodat ze kunnen besproken worden op de verkeerscommissie.
c)      Door het gemeentebestuur is gevraagd naar de mogelijkheid een tweede plenaire vergadering te voorzien, onder meer gezien de beperkte adviestermijn. De vraag en antwoord zijn opgenomen in het verslag van de plenaire vergadering. (voorlezen)
d)     In het kader van het openbaar onderzoek rond het GRUP wordt op ons initiatief een nieuwe infomarkt georganiseerd. Iedereen zal hier opnieuw de kans krijgen zijn inbreng te geven aangezien het openbaar onderzoek lopende zal zijn. Elke inwoner zal een uitnodiging krijgen onder de vorm van een flyer waarop alle info rond het project wordt opgenomen.
Zoals eerder aangehaald wordt de definitieve projectnota en andere te nemen stappen steeds besproken op de verkeerscommissie en desgevallend de gemeenteraad.
e)     Alle procedures worden afgerond in samenspraak en -werking met het Agentschap Wegen en Verkeer en het studiebureau. Wij vragen dan ook aan het Agentschap Wegen & Verkeer de nodige beschikbare info kenbaar te maken aan de betrokken bewoners en aan de bevolking. Zoals daarnet aangehaald wordt op ons initiatief tijdens het openbaar onderzoek opnieuw een ruime informatieronde voorzien.
a)      Heeft het bestuur, is samenwerking met het scholenoverleg, al bekeken om ook deel te nemen aan een nieuw proefproject?
b)     Worden er concrete pistes overwogen? Zo ja, voor welke schoolomgevingen?
a)      We hebben tot op vandaag nog geen vraag ontvangen voor het organiseren van een schoolstraat. Gezien de ligging van veel schoolomgevingen langs gewest- of andere wegen van hogere categorie zal dit ook niet evident zijn. Een schoolomgeving afsluiten en op deze manier verkeersproblemen creëren in straten die niet geschikt zijn om veel verkeer te dragen kan niet de bedoeling zijn van dit project.
b)     We proberen de schoolomgevingen steeds meer in de kijker te plaatsen. Hetzij door de voorbije module-10 projecten langs gewestwegen, hetzij door andere maatregelen. In het verleden zijn alle scholen langs gemeentewegen voorzien van Octopus-meubilair. Enkele jaren terug is door het bestuur de Victor-veilig geschonken aan alle scholen in onze gemeente. Jaarlijks worden de wegmarkeringen in de schoolomgeving opnieuw opgefrist. Vorig jaar zijn we gestart met een eerste fase van de Octopus wegmarkeringen. Bij het creëren van extra visuele prikkels die de schoolomgeving accenturen proberen we de eenvormigheid in alle schoolomgevingen te bewaren. Enkel langs gewestwegen kunnen we -tot onze spijt – niet zomaar wegmarkeringen of ander meubilair of borden plaatsen.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mee te delen dat we momenteel een project voorbereiden voor kleinschalige werken uit te voeren aan de Vrije Basisschool in Balegem. Dit in het kader van de oproep van de Vlaamse overheid (minister Weyts) voor kleinschalige subsidieprojecten ter verbetering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen. Hoofddoel daar is de nodige ruimte te geven aan de stappende en trappende kinderen met hun ouders of grootouders.
Indien iemand binnen deze raad een voorstel heeft van in te richten schoolstraat mag dit ons steeds overgemaakt worden zodat we de nodige voorafgaande onderzoeken kunnen uitvoeren.
(gudc)